Η Noval Property δημοσιεύει την πρώτη έκθεση “Task Force on Climate-related Financial Disclosures”

Η Noval Property ανακοινώνει την έκδοση της πρώτης έκθεσης TFCD η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Η έκθεση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη συνεχή δέσμευσή μας για διαφάνεια, υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και περιβαλλοντική διαχείριση.

Το πλαίσιο της Task Force on Climate-Related Financial Disclosures παρέχει επισκόπηση της προσέγγισης της Noval Property στη διαχείριση των κινδύνων και ευκαιριών από την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τις βέλτιστες παγκόσμιες πρακτικές. Η έκθεση παρουσιάζει τη στρατηγική της Noval Property και τις πρωτοβουλίες που εφαρμόζει αναφορικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην λειτουργεία της Εταιρείας μας.

Η έκθεση TCFD αναφέρεται σε θέματα όπως:

  • Αξιολόγηση Κινδύνων: Διαδικασίες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
  • Ευκαιρίες: Εντοπισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο, βιοκλιματικό κτηριακό απόθεμα, παρουσιάζοντας τη δέσμευσή μας σε βιώσιμες πρακτικές.
  • Εταιρική Διακυβέρνηση: Επισκόπηση των διαδικασιών οι οποίες έχουν θεσπιστεί  για τη διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται με το κλίμα.

Η έκθεση TFCD αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της δέσμευσής μας για διαφάνεια και βιώσιμη ανάπτυξη και αποτυπώνει τη συνεισφορά της Εταιρείας μας προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Η έκθεση TCFD  της Noval Property είναι  διαθέσιμη στην ιστοσελίδα  https://noval-property.com/ekthesi-tcfd/ .

Σχετικά Άρθρα