ΙΟΒΕ: Συνεισφορά υψηλής κοινωνικής αξίας του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών

Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) δημοσίευσε σήμερα τα:    «Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το έτος 2020».  

 
Σύμφωνα με την έκθεση, ο κλάδος δημιούργησε για τον κρατικό προϋπολογισμό έσοδα από φόρους και άλλες εισφορές που ανήλθαν σε €3,2 δισ. έναντι €3,74 δισ. το 2019 (-14,4%), ενώ κατέβαλε στο προσωπικό του, υπό μορφή καθαρών αμοιβών και εργοδοτικών εισφορών, €87,2 εκατ. από €90,7 εκατ. το 2019 (- 3,8%). Τέλος, το ποσό του κοινωνικού προϊόντος που κατευθύνθηκε προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα διαμορφώθηκε σε €44,6 εκατ. το 2020 μειωμένο κατά 15,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (€52,5 εκατ.). Επίσης αποτυπώνονται ζημιές ύψους €33,8 εκατ. στη συνολική καθαρή κερδοφορία του κλάδου (περιλαμβανομένων των ανόργανων εσόδων).

Η συνεισφορά αυτή, ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, υλοποιείται με την:

-παραγωγή «πλούτου» (έσοδα για το κράτος από φόρους και εισφορές των επιχειρήσεων του κλάδου), τη

-δημιουργία θέσεων εργασίας, με

– ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και με τη

– συμβολή και επίδραση στην κοινωνική πρόοδο και συνοχή.

Το ύψος και η σύνθεση του κοινωνικού προϊόντος που παράγουν οι επιχειρήσεις του κλάδου συνολικά, προσδιορίζει με σαφήνεια το μέγεθος της συνεισφοράς αυτής.

 
Κύρια σημεία

-Η αξία πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών περιορίστηκε σημαντικά το 2020 και διαμορφώθηκε σε €8,3 δισεκ. έναντι €11,8 δισεκ. το 2019, καταγράφοντας μείωση 30,0% (Πίνακας 1.1). Παράλληλα, ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε το 2020 κατά 13,5% (σε 11.674 χιλ. μετρικούς τόνους από 13.503 χιλ. μετρικούς τόνους το 2019) εξαιτίας του δραστικού περιορισμού της ζήτησης που προκλήθηκε από την υγειονομική κρίση. Επομένως, η μείωση στην αξία των πωλήσεων το 2020 οφείλεται στον μικρότερο όγκο πωλήσεων, αλλά κυρίως στη χαμηλότερη μέση τιμή πώλησης των προϊόντων. Το συνολικό κόστος πωληθέντων, μειώθηκε κατά 30,1% και διαμορφώθηκε το 2020 σε €7,9 δισεκ. από €11,3 δισεκ. το 2019. Το 58,1% του κόστους πωληθέντων αφορά στο κόστος εισαγωγής CIF, το οποίο – με δεδομένο ότι εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές των προϊόντων πετρελαίου – αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα μεταβολής του κόστους πωληθέντων το 2020. Οι δασμοί και φόροι με ποσοστό 40,7% αποτελούν τον δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους πωληθέντων, ενώ οριακή είναι η επίδραση των άμεσων εξόδων αγορών, που συμμετέχουν στο κόστος πωληθέντων με ποσοστό 1,2%. Η μικτή κερδοφορία του κλάδου υποχώρησε έντονα το 2020 σε €367,8 εκατ. από €507,7 εκατ. την προηγούμενη χρονιά (-27,5%). Οι υπόλοιπες δαπάνες των επιχειρήσεων του κλάδου – που σε πολύ μεγάλο βαθμό (65%) σχετίζονται με τα λοιπά λειτουργικά έξοδα και τις αμοιβές προσωπικού – παρουσίασαν το 2020 μείωση και διαμορφώθηκαν σε €445,2 εκατ. από €463,6 εκατ. το προηγούμενο έτος (-4,0%). Αυτό οφείλεται κυρίως στην αισθητή μείωση των λειτουργικών εξόδων, καθώς τα υπόλοιπα στοιχεία των δαπανών (αποσβέσεις, ανόργανα έξοδα) κινήθηκαν ανοδικά και οι φόροι και εισφορές ήπια χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

-Τα καθαρά κέρδη του κλάδου (μετά από φόρους) κυμάνθηκαν σε αρνητικά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε -€33,7 εκατ. το 2020 από €56,1 εκατ. το 2019. Το αποτέλεσμα αυτό επηρεάστηκε από τη σημαντική υποχώρηση στα μικτά κέρδη (-27,5%) σε συνδυασμό με την περιορισμένη μείωση των συνολικών δαπανών (-4%).

-Οι φόροι και οι έκτακτες εισφορές μειώθηκαν το 2020 κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν σε €8,3 εκατ. έναντι €9,0 εκατ. το 2019 (βλ. και Πίνακα 3.3), ενώ τα ανόργανα έξοδα ενισχύθηκαν έντονα κατά 60,8%, δηλαδή από τα €6,5 εκατ. το 2019 στα €10,5 εκατ. το 2020. Τέλος, οι φόροι εισοδήματος χρήσεως διαμορφώθηκαν σε -€11,1 εκατ. από €22,7 εκατ. το 2019.

-Οι λοιπές επενδύσεις του κλάδου υποχώρησαν αισθητά το 2020 σε €71,2 εκατ., από €84,7 εκατ. το 2019 (Πίνακας 1.4). Αντίθετα, οι επενδύσεις που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον ενισχύθηκαν στα €2.800 χιλ. το 2020 από €1.441 χιλ. το 2019. Ως αποτέλεσμα της υποχώρησης των λοιπών επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν το κύριο μέρος των συνολικών επενδύσεων των εταιριών του κλάδου (96,2%), οι συνολικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 14,2%, σε €74,0 εκατ. το 2020 από €86,2 εκατ. το 2019.

Τα πλήρη στοιχεία είναι διαθέσιμα στον  σύνδεσμο:  Αριθμοδείκτες 2020

Σχετικά Άρθρα