Τρία Μεταπτυχιακά εθνικού πλούτου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

• Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

 

• Αυτοματισμοί και αρδεύσεις στις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της γεωργίας

 

 • Αειφορική Διαχείριση Υδάτινου Περιβάλλοντος

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ΠΜΣ Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

«Σε μία κοινωνία που διαρκώς αλλάζει, σε έναν κόσμο που αναπτύσσεται, η επιστήμη της Γεωπονίας καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια του ανθρώπου να καλύψει τις βασικές του ανάγκες αλλά και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον άνετο και ευχάριστο», αναφέρει ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

 

 

 

« Για το λόγο αυτό σε μία χώρα με αγροτική, σε μεγάλο ποσοστό, οικονομία, με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν στα συστήματα παραγωγής στο μεσογειακό χώρο με έμφαση στην αειφορική γεωργία, τη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να συμβάλλουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών ιδρύθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Το Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1998 – 1999 από το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ..

 

 

 

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 με την κατάτμηση το ενιαίου Τμήματος σε δύο νέα Τμήματα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος και την ταυτόχρονη ίδρυση της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών το Πρόγραμμα έγινε Διατμηματικό.Από το 2009 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έγινε   μονοτμηματικό και ανήκει στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος.

 

 

 

 

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:

• Βελτίωση Φυτών και Σύγχρονες Καλλιέργειες

• Σύγχρονη Φυτοπροστασία

• Γεωργική Μηχανική – Διαχείριση Φυσικών Πόρων

 

 

 

 

και σε Διδακτορικό Δίπλωμα στις Γεωπονικές Επιστήμες.

 

 

 

 

Στα δεκατέσσερα χρόνια λειτουργίας εισήχθησαν τριακόσιοι είκοσι δύο (322) μεταπτυχιακοί φοιτητές εκ των οποίων έχουν αποφοιτήσει οι διακόσιοι εξήντα (260). Ενενήντα (90) άτομα έχουν γίνει δεκτά για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από τα οποία έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους και έχουν ανακηρυχθεί διδάκτορες οι σαράντα επτά (47).

 

 

 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Γ.Φ.Π.Α.Π.), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διάρκειας 2 (δύο) εξαμήνων (πλήρους φοίτησης) ή 4 (τεσσάρων) εξαμήνων (μερικής φοίτησης), στις κατευθύνσεις:

 

 

 

 

1.Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία Φυτών με έμφαση στην Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων

2.Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον

3.Φυτιατρική και Περιβάλλον

4.Γεωργική Μηχανική – Διαχείριση Φυσικών Πόρων

5.Διαχείριση Περιβάλλοντος

 

 

 

 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών και Περιβαλλοντικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των ΑΕΙ. Επίσης πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ μετά από επιτυχή εξέταση οκτώ (8) προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία θα επιλεγούν από κατάλογο 12 μαθημάτων για την κάθε κατεύθυνση.

 

 

 

 

Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16, του νόμου 2327/95 και του άρθρου 4 του νόμου 3685/2008. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς.

 

 

 

 

Tα δίδακτρα του Π.Μ.Σ., για τον κύκλο πλήρους παρακολούθησης ανέρχονται σε 1.000 Ευρώ για το πρώτο εξάμηνο και 1.000 Ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο (συνολικό κόστος 2.000 Ευρώ). Για τον κύκλο μερικής παρακολούθησης τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1000 Ευρώ για το πρώτο έτος σπουδών και 1.000 Ευρώ για το δεύτερο έτος (συνολικό κόστος 2.000 Ευρώ).

 

 

 

 

 

2.ΠΜΣ Αυτοματισμοί και αρδεύσεις στις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της γεωργίας

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στους ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

 

 

 

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι:

Α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν τους Αυτοματισμούς στη Γεωργία με έμφαση στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές κατασκευές και την εκμηχάνιση της Γεωργίας.

 

 

 

 

Β) Η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα Υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι θα συμβάλλουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων.

 

 

 

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Θα γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής άλλης συναφούς ειδικότητας. Συναφείς ειδικότητες θεωρούνται: Τμήματα Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ (ΣΤΕΦ), Σχολές Τεχνολογίας Γεωπονίας ΤΕΙ (ΣΤΕΓ).

 

 

 

 

• Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις.

• Οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων εγγράφονται απευθείας στο ΠΜΣ

• Οι απόφοιτοι ΤΕΙ προκειμένου να εγγραφούν στο ΠΜΣ, πρέπει προηγουμένως να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) προπτυχιακά μαθήματα

• Η διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) εξάμηνα.

• Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με δίδακτρα. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 2.000 €.

 

 

 

 

 

 

3.ΠΜΣ Αειφορική Διαχείριση Υδάτινου Περιβάλλοντος

Αντικείμενο του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην «Aειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος», έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στην αειφορική διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων.

 

 

 

 

Σκοπός

Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής:

• Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.

• Παροχή γνώσης στις σύγχρονες απόψεις της επιστήμης όσον αφορά στην αειφόρο διαχείριση του υδατικού περιβάλλοντος.

• Ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.

• Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον

ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

 

 

 

Είναι γνωστό ότι το νερό είναι φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια.

 

 

 

 

Γι’ αυτό η διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων απαιτεί ενιαία αντιμετώπιση όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στην ανάπτυξη και στην προστασία τους.

 

 

 

 

Για να γίνει αυτό χρειάζεται παιδεία και παιδεία σημαίνει μόρφωση και μόρφωση σημαίνει εξειδίκευση και εξειδίκευση σημαίνει επιστημονική γνώση, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα εθνικού πλούτου.

 

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Τ.Γ.Ι.Υ.Π.) λειτουργεί το παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), προκειμένου να μορφώσει και να ευαισθητοποιήσει επιστήμονες της Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης στα αντικείμενα που έχουν να κάνουν με την αειφορική διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων.

 

 

 

 

Το παρόν Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο την απόκτηση ικανού επιστημονικού υπόβαθρου, εμπειρίας και τεχνογνωσίας  από τους αποφοίτους του, προκειμένου να μπορούν να υιοθετούν λύσεις και εφαρμογές νέων τεχνολογιών στα συστήματα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου περιβάλλοντος. Προτεραιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες στην εποχή μας, εξαιτίας της έντονης πίεσης που ασκείται στα υδάτινα οικοσυστήματα και της ολοένα και μεγαλύτερης υποβάθμισής τους.

 

 

 

 

Το Π.Μ.Σ. του Τ.Γ.Ι.Υ.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναφέρεται ως πρόγραμμα χορήγησης μεταπτυχιακών διπλωμάτων με τίτλο:<<ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ>>.

 

 

 

 

Ο απόφοιτος του προγράμματος αυτού, ως διαχειριστής των υδάτινων οικοσυστημάτων, θα πρέπει να φροντίζει, έτσι ώστε η ανάπτυξη να γίνεται με τέτοιον τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο τη σταθερή απόδοση, όσο και τη συνέχεια (αειφορία) των εκμεταλλευόμενων υδάτινων πόρων.

 

 

 

 

Για την ανάπτυξη διαχειριστικών σχεδίων, με σκοπό την εκμετάλλευση των υδάτινων οικοσυστημάτων, απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και πληροφορίες σε θέματα αειφορίας και προληπτικής διαχείρισης τα οποία έχουν σχέση με τη διατήρηση και προστασία των υδάτινων οικοτόπων.»

 

 

 

 

 

 

www. My Way Press.gr

3/9/13

 

Σχετικά Άρθρα